♻️
回收标志
recycling symbol

Emoji名称
回收标志
英文名称
recycling symbol
unicode版本
3.2
unicode编码
U+267B U+FE0F
分类
其他标志
快捷代码
:recycle:
关键词
再利用 回收标志 循环

使用提示:

绿色回收符号,由三个逆时针箭头组成。 表示可以重复使用某些内容。 通常可以在包装上找到。

不同平台展现:

苹果 谷歌 脸书 微软 推特 One 三星

相关emoji:

🔂