☯️
阴阳
yin yang

Emoji名称
阴阳
英文名称
yin yang
unicode版本
1.1
unicode编码
U+262F U+FE0F
分类
宗教标志
快捷代码
:yin_yang:
关键词
太极 宗教 道教 阴阳

使用提示:

阴阳表情符号表达身体和心灵等实际对立事物的共同身份。 代表平衡和稳定。

不同平台展现:

苹果 谷歌 脸书 微软 推特 One 三星

相关emoji:

🕌 🕍 ⛩️ 🕋 📿 🕉️ ✡️ ☸️ ✝️ ☦️ ☪️ 🕎 ☁️