🕉️
奥姆
om

Emoji名称
奥姆
英文名称
om
unicode版本
7.0
unicode编码
U+1F549 U+FE0F
分类
宗教标志
快捷代码
:om:
关键词
印度 奥姆 宗教

使用提示:

Om(梵文)。 佛教和印度教等宗教信仰被认为是神圣的。 原始声音的宇宙起源。 也被称为Namaste符号。 表情符号代表精神发展,冥想和瑜伽。

不同平台展现:

苹果 谷歌 脸书 微软 推特 One 三星

相关emoji:

🕌 🕍 ⛩️ 🕋 📿 ✡️ ☸️ ☯️ ✝️ ☦️ ☪️ 🕎 🥻