🖥️
台式电脑
desktop computer

Emoji名称
台式电脑
英文名称
desktop computer
unicode版本
7.0
unicode编码
U+1F5A5 U+FE0F
分类
电脑相关
快捷代码
:desktop_computer:
关键词
PC 个人电脑 台式电脑 显示器 显示屏 计算机

使用提示:

看看屏幕! 一般来说,代表在计算机或计算机游戏上工作。 也可以意味着“我买了一台新电脑”。

不同平台展现:

苹果 谷歌 脸书 微软 推特 One 三星

相关emoji:

💻