anchor

Emoji名称
英文名称
anchor
unicode版本
4.1
unicode编码
U+2693
分类
水上交通工具
快捷代码
:anchor:
关键词
停泊

使用提示:

锚是一种海洋物体,可以防止船因风,水流或波浪而漂移。 象征着希望,忠诚,安全和稳定。

不同平台展现:

苹果 谷歌 脸书 微软 推特 One 三星

相关emoji:

🚣 🚣‍♂️ 🚣‍♀️ 🚤 🛥️ 🚢 🔱