🕯️
蜡烛
candle

Emoji名称
蜡烛
英文名称
candle
unicode版本
7.0
unicode编码
U+1F56F U+FE0F
分类
光学与摄影
快捷代码
:candle:
关键词
烛光 烛火 照明 燃烧 蜡烛

使用提示:

停电,点燃蜡烛(在教堂里),带点东西或浪漫的晚餐。 带灯芯的发光体通常由蜡制成。 代表启蒙,意识和洞察力。

不同平台展现:

苹果 谷歌 脸书 微软 推特 One 三星

相关emoji:

🔦 🏮